Regulamin serwisu „PozytywnaPrzychodnia.pl”

Postanowienia ogólne
§1
Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.PozytywnaPrzychodnia.pl jest:
Pozytywna Przychodnia Maria Korona NIP: 5862088662 ,REGON: 387596843 ul. Wrocławska 39/1 81-557 Gdynia, Polska.

§2

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§3

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:
a) Klient lub Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu „PozytywnaPrzychodnia.pl”.
b) serwis „Pozytywni Psycholodzy 3.0”.– witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem www.PozytywnaPrzychodnia.pl
c) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
d) Formularz – formularz rejestracyjny służący do rezerwacji wizyty poprzez serwis rejestracji MedFile. Serwis ten prowadzony jest od strony technicznej, przez BioStat Sp. z o.o. Siedziba ul. Kowalczyka 17 44-206 Rybnik tel. (+48) 530 610 330
e) Rejestracja MedFile – kalendarz i harmonogram udostępniony online dla Klienta w serwisie http://pozytywnaprzychodnia.pl/umow-sie-na-wizyte/ umożliwiające Klientowi rejestrację na płatne usługi świadczone w ramach serwisu.
f) Psycholog ( Psychoterapeuta)  – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa ( psychoterapeuty)  zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.) Lekarz – osoba uprawniona do wykonywania zawodu zgodnie z USTAWą z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty

g) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

h) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
i) PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań T: +48 61 628 45 05 E: help@payu.pl

§4

Wyrażenie przez Klienta zgody na rejestrację, w trakcie potwierdzenia mailowego, w trakcie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
Rodzaje usług i warunki ich świadczenia

§5

1.W ramach serwisu www.pozytywnaprzychodnia.pl dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną, usługi psychologiczne – psychoterapeutyczne, konsultacje lekarskie, świadczone w formach:
– Rozmowy internetowej,
– Rozmowy telefonicznej,
– Wideo rozmowy
2.Pozostałe usługi, polegające na odbywaniu wizyt osobiście w gabinecie.

§6
Usługi psychologiczne  świadczone są przez Psychologów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

Usługi lekarskie świadczone są przez Lekarzy na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty

§7
Usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne i konsultacje lekarskie są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie rejestracji-MedFile. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest rejestracja w serwisie MedFile http://pozytywnaprzychodnia.pl/umow-sie-na-wizyte/.
§8
Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta do Usługodawcy formularza rejestracyjnego MedFile dostępnego w serwisie oraz akceptacji tego formularza przez Usługodawcę. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych potrzebnych do rejestracji tj.: imię i nazwisko, mail, telefon.

§9
Klient, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane.
§10
Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych do Rejestracji niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Formularz zgody należy wypełnić i wysłać listowanie na adres Usługodawcy: Pozytywna Przychodnia ul. Wrocławska 39/1 81-557 Gdynia

§11
Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych, konsultacji lekarskich dochodzi przez podjecie przez Klienta czynności powodujących wybór usługi psychologicznej, lekarskiej oraz dokonanie płatności.
§12
Usługa psychologiczna w formie Rozmowy internetowej polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu wybranego komunikatora. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

Usługa porady lekarskiej w formie Rozmowy internetowej polega na rozmowie z Lekarzem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu wybranego
komunikatora. Czas trwania tej usługi wynosi 20 minut.

§13
Celem zamówienia usługi psychologicznej,psychoterapeutycznej, usługi lekarskiej, w formie Rozmowy internetowej Klient powinien się zarejestrować:

a) wybrać Psychologa,Psychoterapeutę, Lekarza, z którym chce odbyć rozmowę,
b) wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów,
c) zarezerwować usługę, potwierdzić maila
d) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§14
Rezerwacja usługi w formie Rozmowy internetowej odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Psychologa, Psychoterapeutę, Lekarza i terminu usługi
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta
§15
Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Psychologa, Psychoterapeuty, Lekarza w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.
§16
Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana niezwłocznie Klientowi na podany przez niego adres mailowy, oraz wybranemu Psychologowi, Psychoterapeucie,Lekarzowi.

§17
Usługa psychologiczna, psychoterapeutyczna, konsultacja lekarska w formie Rozmowy telefonicznej polega na rozmowie z Psychologiem, psychoterapeutą, Lekarzem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu telefonu komórkowego. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut, z lekarzem 20 min.
§18
W ustalonym terminie psycholog, psychoterapeuta, lekarz dzwoni na wcześniej wskazany przez Klienta numer telefonu stacjonarnego. Klient może wskazać numer telefonu stacjonarnego zarejestrowany w:
• Polsce
• innym, dowolnie wybranym, kraju Unii Europejskiej
§19
Celem zamówienia usługi psychologicznej, psychoterapeutycznej, lekarskiej  w formie Rozmowy telefonicznej Klient powinien zarejestrować się:

a) wybrać Psychologa, psychoterapeutę,  Lekarza , z którym chce odbyć rozmowę,
b) wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów,
c) zarezerwować usługę, potwierdzić maila
d) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§20
Rezerwacja usługi w formie Rozmowy telefonicznej odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Psychologa, psychoterapeutę, Lekarza i terminu usługi
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta
§21
Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Psychologa, psychoterapeutę,Lekarza w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.
§22
Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana niezwłocznie Klientowi na podany przez niego adres mailowy, oraz wybranemu Psychologowi, psychoterapeucie, Lekarzowi.

§23
Usługa psychologiczna, psychoterapeutyczna, konsultacja lekarska w formie Wideo rozmowy polega na rozmowie z Psychologiem – Lekarzem  prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut. Porada lekarska 20 minut.
§24
Celem zamówienia usługi psychologicznej, lekarskiej w formie Wideo rozmowy Klient powinien zarejestrować się :

a) wybrać Psychologa, psychoterapeutę, Lekarza, z którym chce odbyć rozmowę,
b) wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów,
c) zarezerwować usługę, potwierdzić maila
d) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§25
Rezerwacja usługi w formie Wideo rozmowy odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Psychologa, psychoterapeutę, Lekarza i terminu usługi
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta
§26
Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Psychologa, psychoterapeutę, lekarza w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.
§27
Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana niezwłocznie Klientowi na podany przez niego adres mailowy, oraz wybranemu Psychologowi, psychoterapeucie, Lekarzowi.

Wymagania techniczne

§28
Informacje o tym w jakiej formie usługi psychologiczne świadczy konkretny Psycholog, psychoterapeuta, Lekarz umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Psychologa, psychoterapeuty, Lekarza.
§29
Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows XP lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.
§30
Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy internetowej niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek oraz mikrofonu, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową.
§31
Do skorzystania z usługi psychologicznej,lekarskiej świadczonej w formie Wideo rozmowy niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.
§32
Do skorzystania z usługi psychologicznej – konsultacji lekarskiej, świadczonej w formie Rozmowy telefonicznej niezbędne jest posiadanie telefonu.
Wynagrodzenie i sposób płatności
§33
Koszt usługi psychologicznej, lekarskiej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części serwisu http://pozytywnaprzychodnia.pl/umow-sie-na-wizyte/ w panelu MedFile
§34
Wynagrodzenie za usługi psychologiczne, konsultacji lekarskiej jest uiszczane za pomocą:
a) kanałów płatności dostępnych w serwisie http://pozytywnaprzychodnia.pl/umow-sie-na-wizyte/ – za pośrednictwem PayU
b) przelewu bankowego.

c) płatności poprzez terminal płatniczy w gabinecie

§35
Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi psychologicznej, psychoterapeutycznej, konsultacji lekarskiej. Płatność powinna być dokonana 24 h przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi.
§36
Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis PayU. Klient, może składać reklamacje dotyczące płatności. Jeżeli wystąpi jakikolwiek problem związany z szybkimi płatnościami mailowo pisząc na – pozytywnaprzychodnia@gmail.com lub listownie na adres ul. Wrocławska 39/1 81-557 Gdynia Pozytywna Przychodnia

§37
W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u danego Psychologa, psychoterapeuty, Lekarza.
§38
Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy
§39
Klient może w każdej chwili zażądać likwidacji swojej karty rejestracji.
§40
Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
§41
1.Klient może odstąpić od umowy odwołując usługę telefonicznie nr. +48 790 400 291 lub mailowo pisząc na – pozytywnaprzychodnia@gmail.com lub listownie na adres ul. Wrocławska 39/1 81-557 Gdynia. (Prosimy o powiadomienie nas o odwołaniu usługi na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą).
2. Psycholog, psychoterapeuta,Lekarz może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy.
§42
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli nie zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług jest wyłączone w przypadku całkowitego wykonania Umowy, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej wykonanie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i został poinformowany o skutku wyrażenia takiej zgody w postaci wyłączenia prawa odstąpienia od umowy.

Ochrona danych osobowych
§42
Klient, który Rejestruje się wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności Usługodawcy.
§43
Dane dotyczące Klienta są przekazywane Psychologowi,psychoterapeucie, Lekarzowi który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.
§44
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.
Odpowiedzialność
§45
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu www.pozytywnaprzychodnia.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
§46
1. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Psychologów, Psychoterapeutów, Lekarzy w ramach świadczonych przez nich usług.
§47
Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
§48
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.
§49
Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w serwisie pozytywnaprzychodnia.pl Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów
§50
1.Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu pozytywnaprzychodnia.pl można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości mailowych, pocztą na adres spółki w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana.
2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
4. Klient, może składać reklamacje dotyczące płatności. Jeżeli wystąpi jakikolwiek problem związany z szybkimi płatnościami.
§51
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
§52
W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
§53
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
Postanowienia końcowe
§54
Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
§55
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
§56
Usługodawca informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem. Środki techniczne dostępne Klientom w celu zminimalizowania ryzyka przedstawia informacja na stronie serwisu pozytywnaprzychodnia.pl.
§57
Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu pozytywnaprzychodnia.pl i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.
§58
Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu pozytywnaprzychodnia.pl. Dodatkowo Klienci informowani są o zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym
§59
Usługodawca , Psychologowie,Psychoterapeuci, Lekarze nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

Regulamin świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, lekarskich odbywanych osobiście w Gabinecie.

I. Zakres zastosowania Regulaminu
1.Z usług psychologicznych, psychoterapeutycznych lekarskich mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych, psychoterapetycznych, lekarskich przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.
2.O ile mowa w niniejszym Regulaminie o:
-specjaliście psychologu klinicznym- oznacza to osobę posiadającą prawo do wykonywania zawodu zgodne z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001 nr 73 poz.763 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami);
-siedzibie lub miejscu przeprowadzenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych- odnosi się do:Pozytywna Przychodnia Maria Korona NIP: 5862088662 ,REGON: 387596843 ul. Wrocławska 39/1 81-557 Gdynia, Polska.
-usługach psychologicznych i psychoterapeutycznych- należy przez to rozumieć usługi świadczone przez psychologa, pedagoga, psychoterapeuty – służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa, polegające w szczególności na: konsultacji psychologicznej -psychoterapeutycznej, diagnozie psychologicznej -psychoterapeutycznej, opiniowaniu, terapii i rehabilitacji psychicznej oraz udzielaniu interwencji, psychoedukacji, poradnictwa oraz pomocy psychologicznej – psychoterapeutycznej.

II. Usługi psychologiczne – psychoterapeutyczne i lekarskie dalej zwane usługi.
1.Zakres usług widnieje na stronie internetowej www.pozytywnaprzychodnia.pl
2.Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać przelewem przed rozpoczęciem wizyty, z góry, poprzez system płatności i rezerwacji MedFile dostępny na stronie w zakładce „umów się” , http://pozytywnaprzychodnia.pl/umow-sie-na-wizyte/
3.Rezerwując wizytę poprzez system płatności i rezerwacji MedFile, musisz dokonać akceptacji regulaminu : Regulamin serwisu „PozytywnaPrzychodnia.pl”

3.Rejestracja klienta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny – głownie drogą online (system rejestracji Med-File) http://pozytywnaprzychodnia.pl/umow-sie-na-wizyte/.
4.Zawarcie umowy dotyczącej usługi psychologicznej odbywanej w gabinecie ma formę kontraktu. Podczas wizyty podpisywany jest kontrakt – umowa pomiędzy psychologiem -psychoterapeutą a klientem-pacjentem.
5.Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, leczenia. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa, psychoterapeutę, lekarza jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Psycholog, psychoterapeuta, lekarz zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6.Pierwsze spotkania psychoterapeutyczne lub psychologiczne (od 1 do 3) mają charakter konsultacyjny.
7.W zależności od potrzeb, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, lekarskie  mogą dotyczyć:
-konsultacji psychologicznej psychoterapeutycznej, lekarskiej – jest to od jednego do trzech spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazania możliwości jego rozwiązania;
-poradnictwa psychologicznego psychoterapeutycznego -związanego z udzielaniem wskazówek dotyczących sposobów rozwiązania danego problemu lub udzielania interwencji w zakresie radzenia sobie z aktualnymi trudnościami;
-diagnozy psychologicznej psychoterapeutycznej – służącej określeniu cech i możliwości psychologicznych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych (np. testów inteligencji, osobowości itp.), jest ona również niezbędna w opisie rodzaju i nasilania zaburzeń, w prognostyce możliwych zmian, w planowaniu oddziaływań w ramach kompleksowego leczenia i rehabilitacji oraz w określaniu predyspozycji zawodowych, przy wytyczaniu ścieżek kariery;
-terapii / rehabilitacji psychologicznej psychoterapeutycznej –polegającej na serii sesji przeznaczonych dla osób, które z różnych przyczyn przeżywają aktualnie problemy poznawcze i emocjonalne. Jest to praca indywidualna lub grupowa z psychologiem, mająca pomóc w rozpoznaniu i poszukaniu możliwych rozwiązań tych problemów oraz służąca poznaniu siebie i rozwijaniu własnej osobowości lub rehabilitacji niepełnosprawnych funkcji, w celu poprawy samopoczucia i jakości własnego życia.
-wsparcia psychologicznego psychoterapeutycznej – oddziaływania mającego na celu udzielenie doraźnej pomocy psychologicznej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej;
-psychoedukacji- polegającej na wspieraniu klienta i jego rodziny poprzez dostarczanie informacji na temat zaburzeń i sposobów ich leczenia;
-realizacji treningów i warsztatów psychologicznych psychoterapeutycznych – mających na celu rozwijanie osobowości oraz zdobycie nowych umiejętności psychospołecznych; –

– psychodietetyki , psychoterapii prowadzonej w tym zakresie lub wszelkich innych porad związanych z prawidłowym odżywianiem i psychologią zdrowia.

– konsultacji medycznej

-lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty.

8.Ilość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta, ustalana jest z góry.
9.Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym psychologa lub rejestrację osobiście na 24 h przed wizytą.
10.Wizyta trwa 50 minut ( lekarska 20 minut). Istnieje możliwość wydłużenia czasu spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu z psychologiem, lekarzem i opłaceniu proporcjonalnie dodatkowego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług.
11.Klient stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.
12.W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki Klient się spóźnił.
13.Potwierdzanie wizyty:
– będą wysyłane wiadomości sms z prośbą o potwierdzenie czy termin zaplanowanej wizyty jest aktualny;
-w przypadku braku potwierdzenia lub odwołania terminu spotkania, termin wizyty zostaje, Pacjent – Klient może ją odbyć, a wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ;
– jeśli z powodu oczywistej pomyłki ze strony rejestracji lub specjalisty, na ten sam potwierdzony przez Klienta termin wizyty zgłoszą się dwie osoby, psycholog przyjmuje w pierwszej kolejności osobę, która zapisana jest w osobistym terminarzu specjalisty. Dodatkowa osoba otrzyma zwrot wniesionej opłaty za wizytę lub zostanie przeniesiona na najbliższy wolny termin.
14.Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie:
-wizytę należy odwołać najpóźniej 24 godziny przed wizytą, do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym ten, na który została zaplanowana wizyta. Opłata za wizytę zostanie zwrócona w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia.
-w przypadku wizyt poniedziałkowych sesję należy odwołać najpóźniej w sobotę do godziny 15.00;
-jeśli z jakiegoś powodu Klient nie powiadomił o odwołaniu swojej wizyty, (brak obecności, brak odwołania terminu wizyty) skutkować będzie przepadkiem pełnej opłaty, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ;
15.Opinie i zaświadczenia wydawane będą na wyraźną prośbę Klienta. Za wydane dokumenty zostanie pobrana opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie www.pozytywnaprzychodnia.pl
III. Zobowiązania rodziców i opiekunów Klientów niepełnoletnich
1. Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Klienta zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go z gabinetu psychologicznego.
2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem psychologicznym (w poczekalni, na terenie budynku) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego Klienta.
IV.Konsultacje medyczne

1. W przypadku Usługi realizowanej w formie medycznej konsultacji telefonicznej, lekarz udzielający konsultacji nie ma możliwości przeprowadzenia bezpośredniego badania przedmiotowego pacjenta, które może okazać się w pewnych przypadkach konieczne. W takim przypadku lekarz udzielający konsultacji poinformuje Klienta o konieczności przeprowadzenia badania przedmiotowego lub określonych badań diagnostycznych.
2. Przy zamówieniu usługi w postaci wizyty domowej, Klient jest zobowiązany zapoznać się z informacją na temat czynników eliminujących wskazanie do wizyty domowej. W przypadku wątpliwości w zakresie istnienia przeciwskazań do wizyty domowej, Klient winien poinformować o tych wątpliwościach Koordynatora, który w razie potrzeby udzieli Klientowi dalszych instrukcji i poinformuje o możliwości zrealizowania Usługi.

V. Postanowienia końcowe
1. Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologicznym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych.
2.Brak akceptacji warunków zawartych w regulaminie świadczenia usług psychologicznych wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług psychologa, psychoterapeuty,lekarza.
3.Każdy klient ma dostęp do zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej www.pozytywnaprzychodnia.pl oraz w gabinecie psychologicznym – lekarskim.
4.Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne, lekarskie.

Załącznik.1. dotyczy e- recept wystawiane przez lekarza specjalistę

UWAGA : Z zamówień na e-recepty wyłączone są następujące substancje czynne i preparaty:

1) benzodiazepiny:
• alprazolam – Afobam, Alpragen, Alprox, Neurol, Neurol SR, Xanax, Xanax SR, Zomiren, Zomiren SR, Alprazolam,
• lorzepam – Lorafen, Lorazepam,
• oksazepam- Oksazepam
• bromazepam – Lexotan, Sedam, Bromox,
• klobazam – Frisium,
• chlordiazepoksyd – Elenium,
• diazepam – Neorelium, Relanium, Neorelium, Relsed, Diazepam,
• klonazepam – Clonazepamum,
• klorazepan – Cloranxen, Tranxene,
• medazepam – Medazepam, Rudotel,
• midazolam – Dormicum, Midanium, Midzolam,
• estazolam- Estazolam,
• temazepam – Signopam,
• nitrazepam – Nitrazepam, Nomefren,
• zolpidem – Apo-Zolpin, Hypnogen, Nasen, Noxizol, Polsen, Sanval, Stilnox, Zolpic, Zolpidem, ZolpiGen, Zolsana, Onirex,
• zopiclon – ApoDream, Dobroson, Imovane, Senzop, Zopitin,
• zaleplon – Morfeo,

2) opioidy:
• morfina – Doltard, MST Continous, Sevredol,
• oksykodon – Accordeon, Oxycodone, OxyContin, Oxydolor, Oxydolor Fast, Oxyduo, Oxylaxon, Oxynador, OxyNorm, Reltebon, Targin, Xancodal, Xanconalon,
• buprenorfina – Bunondol, Bunorfin, Melodyn, Suboxone,
• metadon,
• tramadol – Adamon SR, Noax Uno, Oratram, Poltram, Poltram Retard, Tramadol, Tramal, Tramal Retard.

E-recepty na powyższe preparaty i substancje czynne NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ ZAMÓWIONE w Sklepie internetowym nawet po załączeniu przez Klienta zaświadczenia dotyczącego aktualnego leczenia z zastosowaniem ww. leków.